Formele documenten

Examenreglement

Het Examenreglement geldt voor alle beroepsopleidingen van het Volwassenen College. Het Examenreglement is een reglement op hoofdlijnen en geldt voor alle studenten van het Volwassenen College die deelnemen aan examens (toetsen). 

Studiegids

Voor iedere kwalificatie (beroepsopleiding) is er tevens een studiegids.
De studiegids wordt bij aanvang van de opleiding uitgereikt aan de student als onderdeel van de lesmap.  De studiegidsen vormen tezamen met het Examenreglement de OER (Onderwijs- en Examen Reglement) van elke opleiding. Hierin is beschreven hoe het werkt rondom de instituutsexamens van het Volwassenen College. 

Voor de generieke vakken worden er ook Centraal Ontwikkelde (oftewel landelijke) examens afgenomen. Bij deze examens gelden de landelijke regels. Deze wijken echter niet of nauwelijks af van de regels van het Volwassenen College zoals opgenomen in het examenreglement.

Klik hier voor de laatste versie van het examenreglement.

Deelnemerstatuut

Het Volwassenen College is een school voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarom dient er aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (“WEB”) te worden voldaan. Volgens de WEB dient een leerling/deelnemer gezien te worden als onderwijsconsument. Deze onderwijsconsument heeft rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in dit deelnemersstatuut.

Dit statuut is er om duidelijkheid te scheppen over de rechtspositie van partijen, zodat meningsverschillen worden voorkomen of opgelost. Het deelnemersstatuut geldt boven andere documenten van het Volwassenen College.

Klik hier voor de laatste versie van het deelnemerstatuut en verslag werkzaamheden 2023.

Volwassenen College maakt jaarlijks een verslag van werkzaamheden. Dit verslag is openbaar en op te vragen via administratie@volwassenencollege.nl

Deelnemersraad

Het Volwassenen College faciliteert de oprichting van een deelnemersraad, zodra er studenten zijn die daar belangstelling voor hebben. De deelnemersraad heeft als taak het behartigen van de belangen van de deelnemers in de instelling.

Alle deelnemers die bij het Volwassenen College zijn ingeschreven, studenten en extranei, zijn kiesgerechtigd voor de deelnemersraad en kunnen zich daarvoor verkiesbaar stellen. De verkiezing van de leden van de deelnemersraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. 

Tot op heden is er geen belangstelling geweest onder studenten om een deelnemersraad op te richten. Dit heeft te maken met de korte duur van de opleiding en de directe persoonlijke contacten tussen studenten en docenten.

Klachtenregeling

Via de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO, art. 24b) is er de verplichting van een Klachtenregeling. Via de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) is er deze verplichting niet.

Desalniettemin vindt het Volwassenen College het zo belangrijk om een goede manier van omgaan met klachten te hebben, dat ervoor is gekozen om toch een Klachtenregeling te hebben.

Voor verschillende gebieden heeft het Volwassenen College verschillende, al of niet wettelijk verplichte, klachtenregelingen:

A. Klachtenregeling met betrekking tot examinering.
Deze staat in het Examenreglement beschreven.

B. Klachtenregeling discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld en pesten.
Deze klachten vallen onder de onder de ‘Klachtenregeling voor klachten van algemene aard en omtrent ongewenst gedrag‘..
Over het indienen van een melding of klacht (die niet over de klachtindiener zelf hoeft te gaan) kan worden overlegd met de vertrouwenspersoon van het Volwassenen College. Indien de klachtindiener dit wenst is kan de melding of klacht ook worden ingediend bij/door de vertrouwenspersoon.

C. Klachtenregeling voor klachten van algemene aard.
Deze klachten vallen ook onder de ‘Klachtenregeling voor klachten van algemene aard en omtrent ongewenst gedrag‘.
Alle klachten of bezwaren die niet onder de eerder genoemde twee Klachtenregelingen vallen staan hierin beschreven.

De Klachtenregeling is bestemd voor alle medewerkers en studenten van het Volwassenen College, betrokken bedrijven en stagebegeleiders, maar ook andere relaties en mensen die direct of indirect bij het Volwassenen College betrokken zijn.

Afhankelijk van de aard van de klacht kan men terecht bij:

A. de examencommissie
– voor klachten over inhoud of afname van examens
– via examencommissie@volwassenencollege.nl

B. de vertrouwenspersoon voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld en pesten
– via administratie@volwassenencollege.nl t.a.v. vertrouwenspersoon

C. de klachtco├Ârdinator voor klachten van algemene aard
– via administratie@volwassenencollege.nl t.a.v. klachtco├Ârdinator

Inschrijven voor nieuwe studenten

Voor informatie en verdere documententatie omtrent het inschrijven van nieuwe studenten (particulieren) verwijzen we je naar de betreffende pagina.
Die vind je hier.

Vooropleidingseisen

Voor de eisen die worden gesteld aan de vooropleiding, klik hier.