Generieke Vakken

De generieke vakken zijn voor alle MBO niveau 4 studenten in Nederland hetzelfde, ongeacht de opleiding. Bij de doelgroep van het Volwassenen College blijkt er voldoende kennis van de Generieke vakken te zijn verkregen in de levensperiode voorafgaand aan de opleiding, om beslagen ten ijs te komen bij de examens. Immers het Volwassenen College richt zich op volwassenen van 25 tot 60 jaar met levens-ervaring en werkervaring.

Generieke vakken:

  1. Nederlands (2 toetsen)
  2. Engels (2 toetsen)
  3. Rekenen (1 toets)
  4. Loopbaan (2 opdrachten)
  5. Burgerschap (4 opdrachten)

Nederlands

De student dient over voldoende kennis van Nederlands spreken en schrijven te beschikken om de opleiding te kunnen volgen. Eenmaal per jaar wordt het Landelijk examen Nederlands Lezen en Luisteren afgenomen. Dit is een computerexamen waarbij de student een aantal teksten en luisterfragmenten bestudeerd en vragen hierover beantwoordt op de computer.

Voor het schoolexamen Nederlands Schrijven dient de scriptie die voor het keuzedeel wordt geschreven als toets. Voor het schoolexamen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren dient de student eenmaal een presentatie in de klas te houden over een ziekte of een ander aan de opleiding gerelateerd onderwerp.

Engels

In de Nederlandse maatschappij is het belangrijk dat ieder zoveel mogelijk mee kan doen. Ook de mensen die geen Nederlands spreken. Een belangrijke manier om dan te communiceren is via de Engelse taal. Gekoppeld aan blok 5 in oktober wordt tijdens de lesmiddagen de triage in het Engels gedaan (Engels Spreken en Gesprekken voeren). De eerste les is dit vaak nog wennen, de tweede les gaat het beter, de derde les gaat het prima en tijdens de vierde les wordt tevens het examen afgenomen. Na afloop van het triagegesprek dient er dan een e-mail in het Engels verstuurd te worden over het gesprek. (Engels Schrijven) Eenmaal per jaar worden de landelijke examens Engels Lezen en Luisteren afgenomen. Dit is een computerexamen waarbij de student een aantal teksten en luisterfragmenten bestudeerd en vragen in het Engels hierover (multiple choice) beantwoordt op de computer.

Rekenen

Eenmaal per jaar worden de rekenexamens afgenomen. Sinds 2021 is er een nieuw rekenexamen waarbij de opgaven aansluiten op situaties in het dagelijks leven. Er worden zowel punten gegeven voor de goede antwoorden als voor de uitleg hoe de student tot dit antwoord gekomen is. Omdat het levensechte situaties betreft waar onze doelgroep al regelmatig mee te maken heeft gekregen blijken de resultaten de studenten meestal heel erg mee te vallen

Loopbaan

Natuurlijk is de student bezig met het plannen van een nieuwe stap in de loopbaan als deze al zij-instromer een opleiding gaat volgen. Voor de opdracht Loopbaan dient de student de gemaakte planning en keuzes uit te leggen, en een relevant Curriculum Vitae te overleggen.

Burgerschap

Onze volwassenen student maken deel uit van de Nederlands Maatschappij als burger. Voor de toetsen burgerschap dient de student een viertal opdrachten te maken en in te leveren op een zelfgekozen tijdstip.

× Neem contact op